Program studiów

przedmiot wykład ćwiczenia laboratorium seminarium
Ergonomia 10
Ocena ryzyka zawodowego i wypadkoznawstwo 15 10
Fizjologia pracy 10
Materialne środowisko pracy 10 6
Socjologia pracy 10
Dydaktyka szkolenia bhp 10 5
Techniczne bezpieczeństwo pracy 30 8
Ochrona przeciwpożarowa i ratownictw 11 5
Prawna ochrona pracy 15
Bezpieczeństwo maszyn i procesów wytwarzania 27 16
Zarządzanie bhp i organizacja stanowisk pracy 14 8
Seminarium 5
Praca końcowa 10

Techniczne bezpieczeństwo pracy (TBP) to blok przedmiotów przedstawiających problematykę BHP dotyczącą głównie infrastruktury technicznej zakładów pracy:

TBP – obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (w tym bezpieczeństwo w pracach budowlanych)
TBP – transport wewnętrzny
TBP – zbiorniki i urządzenia pracujące pod ciśnieniem
TBP – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
TBP – materiały niebezpieczne i szkodliwe

Bezpieczeństwo maszyn i procesów wytwarzania (BMiPW) to blok przedmiotów omawiających BHP w technikach produkcyjnych:

BMiPW – odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw sztucznych
BMiPW – obróbka ubytkowa
BMiPW – spawalnictwo i obróbka plastyczna
BMiPW – roboty i manipulatory
BMiPW – technologie włókiennicze

Zarządzanie i organizacja stanowisk pracy – w ramach tego przedmiotu specjaliści z łódzkiego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB prowadzą 12-godzinne zajęcia, na których omawiają rodzaje i zasady doboru środków ochrony indywidualnej.